หลักฐานเชิงประจักษ์หนึ่งเดียว และ เป็นครั้งแรกในโลกยุคปัจจุบัน ที่สามารถพิสูจน์ให้ประชาคมโลกได้รับรู้ถึงพลังแห่งพุทธานุภาพ เป็นที่พึ่ง ที่ระลึก ที่กำจัดภัยได้จริง

โดยสามารถป้องกัน กำจัดไวรัสที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก อย่างได้ผล 100% ไม่ปรากฏว่าผู้ที่ปฏิบัติตามหลักพุทธวิถี “สติปัฏฐาน – ปฏิสัมภิทามรรค” จะเจ็บป่วย ด้วยเชื้อไวรัสแม้แต่ผู้เดียว ในขณะที่นับร้อยประเทศทั่วโลกต่างเจ็บป่วยล้มตายด้วยการระบาดของเชื้อไวรัสเกือบร้อยล้านคน

แต่เป็นที่น่าอนาถใจเป็นอย่างยิ่งที่ข้อมูลวิดิทัศน์ ที่ได้เผยแผ่นี้ ได้ถูกขบวนการอภิสิทธิชน เจ้าของบริษัทยาผู้ผลิตเชื้อไวรัส แล้วอ้างว่าเป็นวัคซีน ฉีดเข้าร่างพลเมืองโลก โดยหวังประโยชน์จากการแพร่เชื้อ และการตายจากไวรัสของผู้คนทั่วโลก กลุ่มอภิสิทธิชนเหล่านี้ ได้ห้ามการเผยแผ่ข้อมูลนี้ ในทุกสื่อ ทุกแพทฟอร์ม  เพราะเนื่องจากข้อมูลนี้ได้ระบุชัดถึงการกลายพันธุ์ของไวรัสไว้ล่วงหน้า (พิสูจน์ได้จากวันเวลาที่ Post)

และนี่คือสิ่งที่สาธุชนชาวพุทธ ผู้ปฏิบัติชอบตามพุทธวิถี “สติปัฏฐาน-ปฏิสัมภิทามรรค” จะได้ภาคภูมิใจ ที่ได้มีชีวิตรอดด้วยพุทธานุภาพ และ เห็นจริงคามพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า “ผู้ปฏิบัติชอบตามพุทธวิถีเท่านั้น….คือ …ผู้อยู่รอด”

เลือก Click ตอนที่ต้องการรับชม

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *