Month: May 2023

พลังสมาธิกำจัดไวรัส

หลักฐานเชิงประจักษ์หนึ่งเดียว และ เป็นครั้งแรกในโลกยุคปัจจุบัน ที่สามารถพิสูจน์ให้ประชาคมโลกได้รับรู้ถึงพลังแห่งพุทธานุภาพ เป็นที่พึ่ง ที่ระลึก ที่กำจัดภัยได้จริง โดยสามารถป้องกัน กำจัดไวรัสที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก อย่างได้ผล 100% ไม่ปรากฏว่าผู้ที่ปฏิบัติตามหลักพุทธวิถี “สติปัฏฐาน – ปฏิสัมภิทามรรค” จะเจ็บป่วย ด้วยเชื้อไวรัสแม้แต่ผู้เดียว ในขณะที่นับร้อยประเทศทั่วโลกต่างเจ็บป่วยล้มตายด้วยการระบาดของเชื้อไวรัสเกือบร้อยล้านคน แต่เป็นที่น่าอนาถใจเป็นอย่างยิ่งที่ข้อมูลวิดิทัศน์ ที่ได้เผยแผ่นี้ ได้ถูกขบวนการอภิสิทธิชน เจ้าของบริษัทยาผู้ผลิตเชื้อไวรัส แล้วอ้างว่าเป็นวัคซีน ฉีดเข้าร่างพลเมืองโลก โดยหวังประโยชน์จากการแพร่เชื้อ และการตายจากไวรัสของผู้คนทั่วโลก กลุ่มอภิสิทธิชนเหล่านี้ ได้ห้ามการเผยแผ่ข้อมูลนี้ ในทุกสื่อ ทุกแพทฟอร์ม …