คัมภีร์ปราบไตรภพ

คัมภีร์ปราบไตรภพ    คือ เรื่องการคำนวณหาลักษณะของการเปลี่ยนแปลง  ตามหลักของอนิจจัง  คือ ทุกสิ่ง (ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต) มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ทุกขณะเวลาไม่คงที่  แต่แท้ที่จริงแล้ว  มันจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาก็จริงอยู่  แต่ว่า  มันเปลี่ยนแปลงอย่างมีกฎเกณฑ์  จึงสามารถคำนวณคือกำหนดได้  เหมือนกับในวิทยาศาสตร์  คือถ้ารู้เหตุปัจจัย (องค์ประกอบหรือตัวแปร) ต่าง ๆ ของธรรมชาติอย่างเพียงพอ  และทราบหลักการเปลี่ยนแปลง (กฎ)ของมันอย่างแจ่มชัด  ก็สามารถเขียนสูตรของการเปลี่ยนแปลงนั้น  และนำมาคำนวณ(กำหนด)  อย่างได้ผล  จนสามารถบอกผลล่วงหน้า หรือย้อนหลัง(พยากรณ์)ได้อย่างแม่นยำ

ลักษณะของธรรมชาติทั่วทั้งสากลจักรวาล  รวมถึงหลักการเปลี่ยนแปลง(อนิจจัง)ของสิ่งต่าง ๆ นั้น  พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้แล้ว  อย่างแจ่มแจ้ง  ทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรม  (กายและวัตถุต่างๆ )  และส่วนที่เป็นนามธรรม(จิต)  เราจึงสามารถรู้กฎ(กฎแห่งกรรม)  สร้างสูตร (อภิธรรม)  คำนวณ (กำหนด)  และบอกความเป็นไป (พยากรณ์)ของสิ่งทั้งปวง  ทั้งที่มีชีวิต (มีวิญาณครอง  อุปาทินนกสังขาร)และไม่มีชีวิต (ไม่มีวิญญาณครอง – อนุปาทินกสังขาร)  ได้อย่างแม่นยำ  ตามหลักธรรมะ

กฎแห่งกรรมว่าด้วยกาลเวลาในการให้ผลของกรรมตามหลักพุทธศาสนา  สามารถคำนวณ  และพยากรณ์จากรัตตัญญุศาสตร์    ดังปรากฏในปกรณ์ “คัมภีร์ปราบไตรภพ”…

 

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *